04-10-2019

Studio Kikor, gevestigd aan Martin Luther Kingstate 73, 6716 NA Ede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Studio Kikor verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Woonplaats
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Betaalgegevens
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie, telefonisch of bij bestelling/betaling van een product/dienst.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@studiokikor.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Studio Kikor verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Studio Kikor verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Studio Kikor neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Studio Kikor bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor deze persoonsgegevens:

– Persoonsgegevens die worden gebruikt voor het verwerken van bestellingen/het maken van facturen/offertes t.b.v. opdrachten/diensten worden bewaard tot 7 jaar na het ontvangen van de factuur/offerte in verband met de wettelijke bewaartermijn van de belastingdienst.

– Persoonsgegevens die worden gebruikt voor het uitvoeren van opdrachten/diensten worden bewaard tot 7 jaar na het ontvangen van de factuur in verband met de wettelijke bewaartermijn van de belastingdienst.

– Persoonsgegevens voor het versturen van onze nieuwsbrief worden bewaard tot 1 jaar na het verschijnen van de laatste nieuwsbrief.

Delen van persoonsgegevens met derden
Persoonlijke gegevens zullen nooit aan derden worden verkocht. Studio Kikor zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellenals dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomstom te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Studio Kikor blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

– Gegevens tijdens het versturen van een bericht/e-mail naar Studio Kikor worden opgeslagen op de servers van onze verwerker. Om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding

– Gegevens die nodig zijn voor het maken van een factuur en het verwerken van onze administratie/boekhouding om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen van de belastingdienst worden opgeslagen op de servers van onze verwerker e-boekhouden.

– Gegevens die je invult via mail, die nodig zijn voor het verzenden van je bestelling worden opgeslagen op de servers van onze verwerker MyParcel.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Studio Kikor gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Studio Kikor en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@studiokikor.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Studio Kikor wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Studio Kikor neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@studiokikor.nl

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens:

Studio Kikor
Tessa Aaij
info@studiokikor.nl
06 22 09 23 79

Martin Luther Kingstate 73
6716 NA Ede

Contact
Tessa Aaij

E info@studiokikor.nl

Social Media

Locatie
Ede, Gelderland

Info
KVK nummer: 67641210

BTW nummer: NL001561301B75

 

Copyright © 2019 Tessa Aaij – Studio Kikor | info@studiokikor.nl | privacy verklaring